Hotarari

 

”2018″

HOTARARE NR. 70 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială şi demararea procedurilor în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale
HOTARARE NR. 69 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARE NR. 68 privind rectificarea bugetului local al comunei Provita de Sus pentru anul 2017
HOTARARE NR. 67 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Provita de Sus, pentru anul 2018
HOTARARE NR. 66 privind aprobarea execuţiei bugetare, pe sectijuniie de funcţionare si de dezvoltare ale bugetului local al comunei Provita de Sus, pentru trimestrul patru al anului 2017
HOTARARE NR. 65 privind aprobarea prelungiri unui contract de inchiriere
HOTARARE NR. 64 privind aprobarea decontarii cheltuielilor, pentru lunile octombrie si noiembrie 2017, aferente navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala „Mitropolit Pimen Georgescu” din comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 43 privind asocierea comnnei Provita de sus cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivelor de interes public „Reparatii pod metalic Valea Poieni ” si „Reparatii drum comunal Provita de Sus ,zona Anini”
HOTARARE NR. 42 privind concesiunea unui teren in suprafata, de 38034 m.p. apatinand domeniului privat al comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 41 privind reorganizarea Serviciulu· Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comun Provita de Sus
HOTARARE NR. 40 privind aprobarea „Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Provita de Sus”
HOTARARE NR. 39 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea populatiei canine de pe teritoriul comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 38 privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handica grav pe semestrul I al anului 2017
HOTARARE NR. 37 privind Raportul anual al Primarului privind starea economico-sociala a comunei Provita de Sus, in anul 2016
HOTARARE NR. 36 privind modificarea Anexei 77 – „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Provita de Sus”, Insusita prin HCL nr. 13/1999 si aprobata prin HG nr. 1359/2001
HOTARARE NR. 35 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistiv pentru documentele create de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 34 privind insusirea Raportului de activitate al viceprimarului comunei Provita de Sus, pe anul 2016, precum si obiectivele propuse pentru anul 2017
HOTARARE NR. 33 privind dezmembrarea unui teren apartinad domeniului privat al cornunei Provita de Sus in trei loturi
HOTARARE NR. 32 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 16 m.p. situat in incinta cladirii fostei Primari , apartinand domaniului public al comunei.
HOTARARE NR. 31 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru luna mai 2017
HOTARARE NR. 30 privind aprobarii rectificarii bugetului local pe anul2017 comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 29 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comuna Provita de Sus la data de 30.06.2017
HOTARARE NR. 28 privind reincadrarea personalului salarizat din fonduri publice in comuna Provita de Sus incepand cu 1 iulie 2017
HOTARARE NR. 27 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 si estimarii 2018 – 2020, comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 26 privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 1667/23.07.2007  prin act aditional
HOTARARE NR. 25  privind rezilierea Contrctului de concesiune nr. 1199/10.05.2010
HOTARARE NR. 24 privind rezilierea Contrctului de concesiune nr.770/07.03.2011
HOTARARE NR. 23 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4317/20.12.2010
HOTARARE NR. 22 privind rezilierea contractului de comodat nr.75/13.10.2010
HOTARARE NR. 21 Privind aprobarea schitelor ce contin planul de amplasament „Lot scolar” cu suprafata 3840 mp facan parte integrata din Hotararea Nr. 19/1991 privind insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei