Alte documente

ALTE DOCUMENTE

a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive,numai în cazul celor cu caracter normativ;

c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmeazăsă fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;

d) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;

f) Procese verbale

g) Declaratii de casatorie

h) Alte documente neprevăzute la lit. a)g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;

i) Alte documente neprevăzute la lit. a)h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară.