Hotarari C L

2020201920182017

Hotararea Nr.10 privind aprobarea bugetului local al comunei Provita de Sus pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021 – 2023

Hotararea Nr.9 privind utilizarea in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local al comunci Provita de Sus rezultat la data de 31.12.2019

Hotararea Nr.8 privind aprobarea contului anual de executie al bugetelor locale ale comunei Provita de Sus la data de 31.12.2019

Hotararea Nr.7  privind aprobarea decontarii drcpturilor bancsti afcrcnte lunii ianuarie 2020 personaliilui didactic care solicita cheltuieli pentru transportul din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta

Hotararea Nr.6 privind organizarea retelei scolare in comuna Provita de Sus pentru anul scolar 2020-2021

Hotararea Nr.5 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 , sectiunea „ Alte taxe locale ” , in comuna Provita de Sus

Hotararea Nr.4 privind prelungirea contractelor de locatiune incheiate in anul 2010 si in anii subsecventi pentru terenurile proprieiale private ale comunei Provita de Sus

Hotararea Nr.3 privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului in care isi desfasoaoara activitatea Postul de Politie Provita de Sus

Hotararea Nr.2 privind plafonarea salariilor de baza pentru functile publice si contractuale din familia ocupationala „ Administratie “ la nivelul aparatului de spccialitate al Primarului comunei Provita de Sus

Hotararea Nr. 1 privind aprobarea decontarii drepturilor banestiti aferente lunii decembrie 2019 personalului didactic care solicita cheltuieli pcntru transportul din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul dc munca in localitatea de resedinta

HOTARARE NR. 44 privind aprobarea modificării datei de piaţă a chiriei anuale pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Proviţa de Sus

HOTARARE NR. 43 privind concesiunea unui imobil aparţinand domeniului privat Provita De Sus

HOTARARE NR. 42 privind scoaterea la licitatie publică cu strigare a autovehicolului marca Toyota

HOTARARE NR. 41 privind concesionarea unui imobil apartinand domeniului public Provita De Sus

HOTARARE NR. 40 privind stabilirea modului de functionare si a taxelor de inchiriere a salii Caminului Cultural Provita De Sus

HOTARARE NR. 39 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii iunie 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

HOTARARE NR. 38 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Proviţa de Sus la data de 30.06.2018

HOTARARE NR. 37 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Proviţa de Sus pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021

HOTARARE NR. 36 privind aprobarea proiectului „ Reabilitare termică şi energetică Şcoala Gimnazială „Mitropolit Pimen Georgescu” ” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTARARE NR. 35 privind însuşirea măsurătorilor cadastrale referitoare la imobilul Şcoala I – VIII Proviţa de Sus “ poziţia 34 şi terenului aferent poziţia 37 din inventarul public

HOTARARE NR. 34 privind numirea presedintelui de sedinta

HOTARARE NR. 33 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii aprilie şi mai 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă ia locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

HOTARARE NR. 32 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli ai comunei Proviţa de Sus pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021

HOTARARE NR. 31 privind modificarea HCL nr. 9/19.02.2018 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la data de 31.12.2017

HOTARARE NR. 30 privind implementarea proiectului „CENTRU SOCIAL DE ZI – PROVITA DE SUS (schimbare destinaţie, consolidare, recompartimentare, modernizare, extindere si mansardare şcoala (corp C1) pentru centru social de zi, construire drum acces, alei carosabile si pietonale, utilitati, împrejmuire si organizare de şantier) in corn. Provita de Sus, sat Izvoru, nr. cadastral 20570, T13, PA 441, Cc442”

HOTARARE NR. 29 privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr .1667/23.07.2007 prin act adiţional

HOTARARE NR. 28 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii martie 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de ia locul de muncă în localitatea de reşedinţă

HOTARARE NR. 27 privind aprobarea contului de execuţie al bugetelui local al comunei Proviţa de Sus la data de 31.03.2018

HOTARARE NR. 26 privind aprobarea contului de execuţie al bugetelui local al comunei Proviţa de Sus la data de 31 ,12.2017

HOTARARE NR. 25 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice şi a Strategiei de achiziţii pe anul 2018

HOTARARE NR. 24 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al comunei Proviţa de Sus

HOTARARE NR. 23 privind numirea presedentului de sedinta

HOTARARE NR. 22 privind aprobarea modificării redevenţei anuale pentru terenul în suprafaţă de 20 ha, dat în concesiune dlui Duţă Petre Iulian

HOTARARE NR. 21 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor decembrie 2017, ianuarie şi februarie 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă, la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

HOTARARE NR. 20 privind revocarea HCL nr. 22

HOTARARE NR. 19 privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult in anul 2018

HOTARARE NR. 18 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Proviţa de Sus pe anul 2018

HOTARARE NR. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivuluide investitii „Centru social de zi”
HOTARARE NR. 16 privind implementarea proiectului „Centru social de zi”
HOTARARE NR. 15 privind inchirierea suprafetei de 250 ha pajisti naturale, aflate in domeniulprivat al comunei Provita de Sus pentru pasunatul animalelor
HOTARARE NR. 14 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Provita de Sus pe anul 2018
HOTARARE NR. 13 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018
HOTARARE NR. 12 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza studiului de fezabilitate, aprobarea indicatorilor tehnico-economicil aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare şi modernizare DS 2344 , Şchiopota ” comuna Proviţa de Sus, judeţul Prahova şi aprobarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL
HOTARARE NR. 11 privind aprobarea documentatiei tehnico – economica faza studiului de fezabilitate, aprobarea indicatoriior tehnico-economici aferenti obiectivului de investii „Construire pod peste parau! Provita, punct Valea Sultanului” comuna Provita de Sus judetul Prahova si aprobarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL
HOTARARE NR. 10 privind aprobarea bugetului local al comunei Proviţa de Sus pentru anul 2018
HOTARARE NR. 9 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului auual al bugetului local rezultat la data de 31.12.2017
HOTARARE NR. 8 privind infiintarea statiei pentru transport public local de persoane
HOTARARE NR. 7 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 6 privind desemnarea reprezentanti in ADI „Valea Prahovei”
HOTARARE NR. 5 privind trecere bun din domeniul public in domeniul privat al comunei Provita de Sus si stabilire destinatie
HOTARARE NR. 4 privind actualizarea destinatie imobil in inventarul bunurilor din domeniul public
HOTARARE NR. 3 privind aprobarea prelungirii termenului unui contract de comodat
HOTARARE NR. 2 privind modul de stabilire a salariilor de baza
HOTARARE NR. 1 privind organizarea retelei scolare in comuna Provitade Sus pentru anul 2018-2019  

HOTARARE NR. 70 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială şi demararea procedurilor în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale
HOTARARE NR. 69 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARE NR. 68 privind rectificarea bugetului local al comunei Provita de Sus pentru anul 2017
HOTARARE NR. 67 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Provita de Sus, pentru anul 2018
HOTARARE NR. 66 privind aprobarea execuţiei bugetare, pe sectijuniie de funcţionare si de dezvoltare ale bugetului local al comunei Provita de Sus, pentru trimestrul patru al anului 2017
HOTARARE NR. 65 privind aprobarea prelungiri unui contract de inchiriere
HOTARARE NR. 64 privind aprobarea decontarii cheltuielilor, pentru lunile octombrie si noiembrie 2017, aferente navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala „Mitropolit Pimen Georgescu” din comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 43 privind asocierea comnnei Provita de sus cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivelor de interes public „Reparatii pod metalic Valea Poieni ” si „Reparatii drum comunal Provita de Sus ,zona Anini”
HOTARARE NR. 42 privind concesiunea unui teren in suprafata, de 38034 m.p. apatinand domeniului privat al comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 41 privind reorganizarea Serviciulu· Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comun Provita de Sus
HOTARARE NR. 40 privind aprobarea „Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Provita de Sus”
HOTARARE NR. 39 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea populatiei canine de pe teritoriul comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 38 privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handica grav pe semestrul I al anului 2017
HOTARARE NR. 37 privind Raportul anual al Primarului privind starea economico-sociala a comunei Provita de Sus, in anul 2016
HOTARARE NR. 36 privind modificarea Anexei 77 – „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Provita de Sus”, Insusita prin HCL nr. 13/1999 si aprobata prin HG nr. 1359/2001
HOTARARE NR. 35 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistiv pentru documentele create de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 34 privind insusirea Raportului de activitate al viceprimarului comunei Provita de Sus, pe anul 2016, precum si obiectivele propuse pentru anul 2017
HOTARARE NR. 33 privind dezmembrarea unui teren apartinad domeniului privat al cornunei Provita de Sus in trei loturi
HOTARARE NR. 32 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 16 m.p. situat in incinta cladirii fostei Primari , apartinand domaniului public al comunei.
HOTARARE NR. 31 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru luna mai 2017
HOTARARE NR. 30 privind aprobarii rectificarii bugetului local pe anul2017 comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 29 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comuna Provita de Sus la data de 30.06.2017
HOTARARE NR. 28 privind reincadrarea personalului salarizat din fonduri publice in comuna Provita de Sus incepand cu 1 iulie 2017
HOTARARE NR. 27 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 si estimarii 2018 – 2020, comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 26 privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 1667/23.07.2007  prin act aditional
HOTARARE NR. 25  privind rezilierea Contrctului de concesiune nr. 1199/10.05.2010
HOTARARE NR. 24 privind rezilierea Contrctului de concesiune nr.770/07.03.2011
HOTARARE NR. 23 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4317/20.12.2010
HOTARARE NR. 22 privind rezilierea contractului de comodat nr.75/13.10.2010
HOTARARE NR. 21 Privind aprobarea schitelor ce contin planul de amplasament „Lot scolar” cu suprafata 3840 mp facan parte integrata din Hotararea Nr. 19/1991 privind insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei