Hotarari C L

20242023202220212020201920182017

HOTARARE Nr. 78  privind aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri si cheltuieli al comuinei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

HOTARARE Nr 74 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

HOTARARE Nr. 68 din 16.11.2023 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Provița de Sus nr. 24 din data de 26.04.2023 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul 2024, în comuna Provița de Sus

HOTARARE Nr. 67 din 16.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026

HOTARARE Nr. 60 din 23.10.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

HOTARARE Nr. 59 din 23.10.2023  privind utilizarea In anul 2023 a excedentului anual al bugetului local al comunei Provita de Sus rezultat la data de 31 . 12.2022

HOTARARE Nr. 54 din 27.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

HOTARARE Nr. 48 din 07.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

 HOTARARE Nr. 38 din 04.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

 HOTARARE Nr.29 din 29.05.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

HOTARAREA NR. 16 din 20.03.2023 privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Provita de Sus, județul Prahova

HOTARAREA Nr. 10 din 20.03.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

 

Hotararea nr.42 privind modificarea HCL Provița de Sus nr.13/2014 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Provița de Sus și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Hoatararea nr.41 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în bani

Hotararea nr.40 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2021și estimări pe anii 2022-2024

Hotararea nr.39 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul II 2021

Hotararea  nr.38 privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Hotararea  nr.37 privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul Prahova, asupra drumului DS 272, Sat Valea Bradului

Hotatararea nr.36 privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, prima înregistrare, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Provița de Sus, județul Prahova, asupra drumului DS 2696, Sat Plaiu

Hotararea nr.35 privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferente proiectului ,, Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ”

Hotararea nr.34 privind aprobarea bugetului aferent proiectului ,, Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ”

Hotararea nr.33 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2021și estimări pe anii 2022-2024

Hotararea nr.32 privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere drum local DS2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu” comuna Provița de Sus, județul Prahova

Hotararea nr.31 privind modificarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere și consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova

HCL nr.30 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor aprilie și mai 2021, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotararea nr. 29 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Provița de SusVSU al comunei Provița de Sus)

Hotărârea nr.28 privind prorogarea datei de intrare în vigoare a HCL nr.19/22.04.2021( privind modificarea HCL nr.7/17.02.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, respectiv actualizarea tarifelor aplicate în anul 2021, în comuna Provița de Sus)

Hotararea nr.27 privind modificarea HCL nr.70/20.12.2017 cu privire la înființarea serviciului public de asistență socială și demararea procedurilor în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale

Hotararea 26 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus, necesar pentru modificarea Art.210 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova “

Hotararea 25 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii martie 2021, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotararea 24 privind modificarea H.C.L. nr.16/31.03.2021 – privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova respectiv unele Unităţi Administrativ Teritoriale din județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”

Hotararea 23 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2021

Hotararea 22 privind aprobarea bugetului local al comunei Provita de Sus pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022 – 2024

Hotararea 21 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Provita de Sus , pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I 2021

Hotararea 20 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetelor locale ale comunei Provița de Sus la data de 31.12.2020

Hotararea 19 privind modificarea HCL nr.7/17.02.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, respectiv actualizarea tarifelor aplicate în anul 2021, în comuna Provița de Sus

Hotararea 18 privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Hotararea 17 privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local al comunei Provița de Sus rezultat la data de 31.12.2020

Hotararea 16 privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova respectiv unele Unităţi Administrativ Teritoriale din județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”

Hotararea 15 privind aprobarea devizului general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul Prahova

Hotararea 14 privind aprobarea devizului general, actualizat , aferent obiectivului de investiții ,, Modernizare drumuri sătești – Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS 934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus județul Prahova “

Hotararea 13 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor decembrie 2020, ianuarie și februarie 2021, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotararea 12 privind aprobarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere și consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova

Hotărârea nr.11 privind alegerea Viceprimarului comunei Provița de Sus.

Hotărârea nr.10 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului, comuna Proviţa de Sus, judeţul Prahova ”.

Hotărârea nr.09 privind punerea la dispoziția proiectului ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

Hotărârea nr. 08 privind organizarea rețelei școlare în comuna Provița de Sus pentru anul școlar 2021-2022.

Hotărârea nr. 07  privind modificarea HCL Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 privind modul de stabilire a salariilor de bază.

Hotărârea nr. 06 din 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Provița de Sus, județul Prahova

Hotărârea nr. 05 din 27.01.2021 Hotărâre privind plafonarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, sporurilor, indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Provița de Sus, în anul 2021

Hotărârea nr. 04 din 27.01.2021 Hotărâre privind modificarea HCL Provița de Sus nr.55/21.12.2020 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus

Hotărârea nr. 03 din 27.01.2021 Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Provița de Sus

Hotărârea nr. 02 din 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 01 din 27.01.2021 Hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință

Hotărârea nr.57 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020.

Hotărârea nr.56 privind acordarea unor facilități fiscale

Hotărârea nr.55 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus

Hotărârea nr.54 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV, anul 2020

Hotărârea nr.53 privind darea în folosință gratuită a unui bun proprietate publică a comunei Provița de Sus prin încheierea Contractului de comodat între Consiliul Local Provița de Sus și C.A.R.P. Câmpina

Hotărârea nr.52 privind modificarea cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021 la nivelul comunei Provița de Sus

Hotărârea nr.51 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii noiembrie 2020, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotărârea nr.50 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus necesar pentru aprobarea actualizării Statutului Asociației și desemnarea organelor de conducere (Consiliul Director și Președinte) în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova “

Hotărârea nr.49 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus necesar pentru aprobarea actualizării Statutului Asociației și desemnarea organelor de conducere (Consiliul Director și Președinte) în cadrul A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova “

Hotărârea nr. 48 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Hotărârea nr.47 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021 la nivelul comunei Provița de Sus

Hotărârea nr.46 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor august, septembrie și octombrie 2020, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotărârea nr.45 privind rectificarea bugetului local al comunei Provița de Sus pentru anul 2020

Hotărârea nr.44 privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,, Refacere și consolidare drum local DS 272, punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213, punct Natalița, 0,100km, satul Valea Bradului, Comuna Provița de Sus județul Prahova”.

Hotărârea nr.43 privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu, Comuna Provița de Sus județul Prahova ”. 

Hotărârea nr.42 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Provița de Sus în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității și în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,, Mitropolit Pimen Georgescu” , din comuna Provița de Sus , județul Prahova , în anul școlar 2020-2021.

Hotărârea nr.41 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul III 2020

Hotărârea nr.40 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Hotărârea nr. 39 privind numirea Președintelui de ședință

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult în anul 2020

Hotărârea nr. 36 privind numirea Președintelui de ședință

Hotărârea nr. 37 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020

Hotărârea nr. 35 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Hotărârea nr. 34 privind numirea Președintelui de ședință

Hotărârea nr. 33 din 20.08.2020 privind aprobarea actualizării Devizului General și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centru Social de Zi – Provita De Sus (schimbare destinatie, consolidare, recompartimentare, modernizare, extindere si mansardare scoala (corp C1) pentru centru social de zi, construire drum acces, alei carosabile si pietonale, utilitati, imprejmuire organizare de santier)

Hotărârea nr. 32 din 20.08.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Provița de Sus

Hotărârea nr. 31 din 20.08.2020 privind constatarea încetării , înainte de expirarea duratei normale a mandatului , a calității de viceprimar al comunei Provița de Sus , a domnului Voiculescu Ion Florin , ca urmare a demisiei

Hotărârea nr. 30 din 20.08.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 27/17.08.2020 , de asociere a comunei Provița de Sus cu județul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes public ,,Modernizare drumuri sătești – Marinescu DS (l867), Valea Bradului (DS192 – DS82), Băleni (DS 1064, DS 934, DS 1676, DS 1797)”

Hotărârea nr. 29 din 20.08.2020 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor martie – iulie 2020 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotărârea nr. 28 din 20.08.2020 privind numirea Președintelui de ședință

Hotărârea nr. 27 din 17.08.2020 privind asocierea comunei Provifa de Sus cu județul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes public ,,Modernizare drumuri sătești – Marinescu DS (l867), Valea Bradului (DS192 – DS82), Băleni (DS 1064, DS 934, DS 1676, DS 1797)”

Hotărârea nr. 26 din 17.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetul local de veniturii și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Hotărârea nr. 25 din 30.07.2020 privind , modificarea Organigramei și Ștatului de Funcții în vederea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Comunei Provița de Sus , județul Prahova

Hotărârea nr. 24 din 30.07.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației pe anul 2019 (3,8%) pentru anul 2021 , în comuna Provița de Sus

Hotărârea nr. 23 din 30.07.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul II , anul 2020

Hotărârea nr. 22 din 09.07.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus necesar pentru aprobarea tarifelor actualizate la apă potabilă și canalizare , în cadrul AGA Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul Apei –Prahova

Hotărârea nr. 21 din 09.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Hotărârea nr. 20 din 09.07.2020 privind avizarea ,, Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova –revizuit 2019 ” și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Provița de Sus , domnul ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

Hotărârea nr. 19 din 29.06.2020 privind numirea Presedintelui de ședință

Hotărârea nr. 18 din 29.06.2020 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Provița de Sus în anul 2020

Hotărârea nr. 17 din 27.05.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Hotărârea nr. 16 din 27.05.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus ,pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2020

Hotărârea nr. 15 din 13.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Hotărârea nr. 14 din 13.04.2020 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii februarie 2020 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotărârea nr. 13 din 30.03.2020 privind punerea la dispoziția proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia

Hotărârea nr. 12 din 30.03.2020 privind numirea Preşedintelui de şedinţă Hotărârea nr. 13 din 30.03.2020 privind punerea la dispoziția proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional

Hotărârea nr. 11 din 26.02.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Hotararea Nr.10 privind aprobarea bugetului local al comunei Provita de Sus pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021 – 2023

Hotararea Nr.9 privind utilizarea in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local al comunci Provita de Sus rezultat la data de 31.12.2019

Hotararea Nr.8 privind aprobarea contului anual de executie al bugetelor locale ale comunei Provita de Sus la data de 31.12.2019

Hotararea Nr.7  privind aprobarea decontarii drcpturilor bancsti afcrcnte lunii ianuarie 2020 personaliilui didactic care solicita cheltuieli pentru transportul din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta

Hotararea Nr.6 privind organizarea retelei scolare in comuna Provita de Sus pentru anul scolar 2020-2021

Hotararea Nr.5 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 , sectiunea „ Alte taxe locale ” , in comuna Provita de Sus

Hotararea Nr.4 privind prelungirea contractelor de locatiune incheiate in anul 2010 si in anii subsecventi pentru terenurile proprieiale private ale comunei Provita de Sus

Hotararea Nr.3 privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului in care isi desfasoaoara activitatea Postul de Politie Provita de Sus

Hotararea Nr.2 privind plafonarea salariilor de baza pentru functile publice si contractuale din familia ocupationala „ Administratie “ la nivelul aparatului de spccialitate al Primarului comunei Provita de Sus

Hotararea Nr. 1 privind aprobarea decontarii drepturilor banestiti aferente lunii decembrie 2019 personalului didactic care solicita cheltuieli pcntru transportul din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul dc munca in localitatea de resedinta

Hotarârea nr. 51 / 23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Hotarârea nr. 50 / 23.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus – formă actualizată conform Codului administrativ

Hotarârea nr. 49 / 23.12.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV 2019

Hotarârea nr. 48 / 23.12.2019 privind numirea Președintelui de ședință

Hotarârea nr. 47 / 23.12.2019 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii noiembrie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotarârea nr. 46 / 23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 -2022

Hotarârea nr. 45 / 11.12.2019 privind asocierea comunei Provița de Sus cu județul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes public ,,Reparații parcări instituții publice ” și ,, Reparații trotuar perimetral Școala Gimnazială Mitropolit Pimen Georgescu”

Hotarârea nr. 44 / 28.11.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020 la nivelul comunei Provița de Sus

Hotarârea nr. 43 / 28.11.2019 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii octombrie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotarârea nr. 42 / 28.11.2019 privind acordarea unor facilități fiscale

Hotarârea nr. 41 / 28.11.2019 privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile la intervențiile de urgență în cazurile de violență domestică

Hotarârea nr. 40 / 31.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Hotarârea nr. 39 / 31.10.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul III 2019

Hotarârea nr. 38 / 31.10.2019 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor iulie, august și septembrie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Hotarârea nr. 37 / 26.09.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Provița de Sus, județul Prahova și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

Hotarârea nr. 36 / 26.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Hotarârea nr. 35 / 26.09.2019 privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Hotarârea nr. 34 / 28.08.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Provița de Sus necesar pentru aprobarea tarifelor diferențiate conform fișelor de fundamentare transmise aprobarea actualizării,, Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților “ și aprobarea / semnarea Actului Adițional Nr. 4 la Contractul de salubrizare , în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova “

Hotarârea nr. 33 / 28.08.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Provița de Sus în Comisia pentru Evaloarea și Asigurare a Calității și în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,, Mitropolit Pimen Georgescu ” , din comuna Provița de Sus , județul Prahova , în anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr. 32 / 31.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Provița de Sus pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Hotarârea nr. 31 / 31.07.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul II 2019

Hotarârea nr. 30 / 31.07.2019 privind asocierea comunei Provița de Sus cu județul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes public „Modernizare drumuri satesti – Marinescu DS 1867 , Valea Bradului DS 192 – DS 82 , Baleni DS 1064 , DS 934 , DS 1676 – DS 1797 ”

Hotarârea nr. 29 / 31.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate , aferentă obiectivului de investiții „Modernizare drumuri satesti – Marinescu DS 1867 , Valea Bradului DS 192 – DS 82 , Baleni DS 1064 , DS 934 , DS 1676 – DS 1797 ”

Hotarârea nr. 28/ 31.07.2019 privind aprobarea decontării drepturilor bănești aferente lunii iunie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reședință la locul de muncă

Hotarârea nr. 27 / 28.03.2019 privind numirea Președintelui de ședință

Hotarârea nr. 26 /18.06.2019 privindasocierea comunei Provița de Sus prin Consiliul Local al comunei Provița de Sus cu Asociația Sportivă ,, Viitorul ” Provița de Sus pentru sprijinirea financiară de la bugetul local

Hotarârea nr. 25 /18.06.2019 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult în anul 2019

Hotarârea nr. 24 /18.06.2019 privind decontarea drepturilor bănești aferente lunii aprilie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reședință la locul de muncă

Hotarârea nr. 23 /30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de asociere a comunei Provița de Sus , prin Consiliul Local al comunei Provița de Sus , cu structurile sportive din comuna Provița de Sus pentru sprijinirea financiară de la bugetul local a unor activităși desfășurate de acestea

Hotarârea nr. 22 /30.05.2019 privind decontarea drepturilor bănești aferente lunii martie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reședință la locul de muncă

Hotarârea nr. 21 /23.04.2019 privind decontarea drepturilor bănești aferente lunii martie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reședință la locul de muncă

Hotarârea nr. 20 /23.04.2019 privind actualizarea sumelor necesare asigurării finanțării de la bugetul local și bugetul de stat pentru obiectivului de investiții ,, Construire pod peste pârâul Provița , punct Valea Sultanului comuna Provița de Sus , județul Prahova ”

Hotarârea nr. 19 /23.04.2019 privind actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții ,, Construire pod peste pârâul Provița , punct Valea Sultanului comuna Provița de Sus , județul Prahova ”

Hotarârea nr. 18 /23.04.2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației pe anul 2018 (4,6%)pentru anul 2020, în comuna Provița de Sus

Hotarârea nr. 17 /23.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Provița de Sus pentru anul 2019 și estimari pentru anii 2020-2022

Hotarârea nr. 16 /23.04.2019 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului annual al bugetului local al comunei Provița de Sus rezultat la data de 31.12.2018

Hotarârea nr. 15 /23.04.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus la data de 31.03.2019

Hotarârea nr. 14 /23.04.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Provița de Sus la data de 31.12.2018

Hotarârea nr. 13 /28.03.2019 privind decontarea drepturilor bănești aferente lunii februarie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reședință la locul de muncă

Hotarârea nr. 12 /28.03.2019 privind decontarea drepturilor bănești aferente lunii ianuarie 2019 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reședință la locul de muncă

Hotarârea nr. 11 / 28.03.2019 privind numirea Președintelui de ședință

Hotarârea nr. 10 / 28.03.2019 privind înființarea a două stații pentru transportul public local de persoane

Hotarârea nr. 9 /28.02.2019 privind prelungirea contractelor de locațiune încheiate în anul 2009 pentru terenurile proprietate privată ale comunei Provița de Sus

Hotarârea nr. 8 /28.02.2019 privind transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de nivel inferior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Provița de Sus

Hotarârea nr. 7 /28.02.2019 privind decontarea drepturilor bănești aferente lunii decembrie 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reședință la locul de muncă

Hotarârea nr. 6 /28.02.2019 privind actualizarea sumelor asigurării finanțării de la bugetul local și bugetul de stat pentru obiectivul de investiții ,, Consolidare și modernizare DS 2344 Șchiopota ”

Hotarârea nr. 5 /28.02.2019 privind actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții ,, Consolidare și modernizare DS 2344 Șchiopota ”

Hotarârea nr. 4 /31.01.2019 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Provița de Sus pentru anul 2019

Hotarârea nr. 3 /31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare în comuna Provița de Sus pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr. 2 /31.01.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2019 , al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Provita de Sus

Hotarârea nr. 1 /31.01.2019 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții publice pentru anul 2019

Sedinta de consiliu local din 28.09.2019 in care au fost aprobate Hotararile cu nr. 33. 34

Sedinta de consiliu local din 31.07.2019 in care au fost aprobate Hotararile cu nr. 28, 29, 30, 31, 32

Sedinta de consiliu local din 18.06.2019 in care au fost aprobate Hotararile cu nr. 24, 25, 26, 27

Sedinta de consiliu local din 30.05.2019 in care au fost aprobate Hotararile cu nr. 22, 23

Sedinta de consiliu local din 23.04.2019 in care au fost aprobate Hotararile cu nr. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Sedinta de consiliu local din 28.03.2019 in care au fost aprobate Hotararile cu nr. 11, 12, 13

Sedinta de consiliu local din 28.02.2019 in care au fost aprobate Hotararile cu nr. 5, 6, 7, 8, 9

Sedinta de consiliu local din 31.01.2019 in care au fost aprobate Hotararile cu nr. 1, 2, 3, 4

HOTARARE NR. 44 privind aprobarea modificării datei de piaţă a chiriei anuale pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Proviţa de Sus

HOTARARE NR. 43 privind concesiunea unui imobil aparţinand domeniului privat Provita De Sus

HOTARARE NR. 42 privind scoaterea la licitatie publică cu strigare a autovehicolului marca Toyota

HOTARARE NR. 41 privind concesionarea unui imobil apartinand domeniului public Provita De Sus

HOTARARE NR. 40 privind stabilirea modului de functionare si a taxelor de inchiriere a salii Caminului Cultural Provita De Sus

HOTARARE NR. 39 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii iunie 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

HOTARARE NR. 38 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Proviţa de Sus la data de 30.06.2018

HOTARARE NR. 37 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Proviţa de Sus pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021

HOTARARE NR. 36 privind aprobarea proiectului „ Reabilitare termică şi energetică Şcoala Gimnazială „Mitropolit Pimen Georgescu” ” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTARARE NR. 35 privind însuşirea măsurătorilor cadastrale referitoare la imobilul Şcoala I – VIII Proviţa de Sus “ poziţia 34 şi terenului aferent poziţia 37 din inventarul public

HOTARARE NR. 34 privind numirea presedintelui de sedinta

HOTARARE NR. 33 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii aprilie şi mai 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă ia locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

HOTARARE NR. 32 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli ai comunei Proviţa de Sus pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021

HOTARARE NR. 31 privind modificarea HCL nr. 9/19.02.2018 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la data de 31.12.2017

HOTARARE NR. 30 privind implementarea proiectului „CENTRU SOCIAL DE ZI – PROVITA DE SUS (schimbare destinaţie, consolidare, recompartimentare, modernizare, extindere si mansardare şcoala (corp C1) pentru centru social de zi, construire drum acces, alei carosabile si pietonale, utilitati, împrejmuire si organizare de şantier) in corn. Provita de Sus, sat Izvoru, nr. cadastral 20570, T13, PA 441, Cc442”

HOTARARE NR. 29 privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr .1667/23.07.2007 prin act adiţional

HOTARARE NR. 28 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunii martie 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de ia locul de muncă în localitatea de reşedinţă

HOTARARE NR. 27 privind aprobarea contului de execuţie al bugetelui local al comunei Proviţa de Sus la data de 31.03.2018

HOTARARE NR. 26 privind aprobarea contului de execuţie al bugetelui local al comunei Proviţa de Sus la data de 31 ,12.2017

HOTARARE NR. 25 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice şi a Strategiei de achiziţii pe anul 2018

HOTARARE NR. 24 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al comunei Proviţa de Sus

HOTARARE NR. 23 privind numirea presedentului de sedinta

HOTARARE NR. 22 privind aprobarea modificării redevenţei anuale pentru terenul în suprafaţă de 20 ha, dat în concesiune dlui Duţă Petre Iulian

HOTARARE NR. 21 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor decembrie 2017, ianuarie şi februarie 2018 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de reşedinţă, la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

HOTARARE NR. 20 privind revocarea HCL nr. 22

HOTARARE NR. 19 privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult in anul 2018

HOTARARE NR. 18 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Proviţa de Sus pe anul 2018

HOTARARE NR. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivuluide investitii „Centru social de zi”
HOTARARE NR. 16 privind implementarea proiectului „Centru social de zi”
HOTARARE NR. 15 privind inchirierea suprafetei de 250 ha pajisti naturale, aflate in domeniulprivat al comunei Provita de Sus pentru pasunatul animalelor
HOTARARE NR. 14 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Provita de Sus pe anul 2018
HOTARARE NR. 13 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018
HOTARARE NR. 12 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza studiului de fezabilitate, aprobarea indicatorilor tehnico-economicil aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare şi modernizare DS 2344 , Şchiopota ” comuna Proviţa de Sus, judeţul Prahova şi aprobarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL
HOTARARE NR. 11 privind aprobarea documentatiei tehnico – economica faza studiului de fezabilitate, aprobarea indicatoriior tehnico-economici aferenti obiectivului de investii „Construire pod peste parau! Provita, punct Valea Sultanului” comuna Provita de Sus judetul Prahova si aprobarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL
HOTARARE NR. 10 privind aprobarea bugetului local al comunei Proviţa de Sus pentru anul 2018
HOTARARE NR. 9 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului auual al bugetului local rezultat la data de 31.12.2017
HOTARARE NR. 8 privind infiintarea statiei pentru transport public local de persoane
HOTARARE NR. 7 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 6 privind desemnarea reprezentanti in ADI „Valea Prahovei”
HOTARARE NR. 5 privind trecere bun din domeniul public in domeniul privat al comunei Provita de Sus si stabilire destinatie
HOTARARE NR. 4 privind actualizarea destinatie imobil in inventarul bunurilor din domeniul public
HOTARARE NR. 3 privind aprobarea prelungirii termenului unui contract de comodat
HOTARARE NR. 2 privind modul de stabilire a salariilor de baza
HOTARARE NR. 1 privind organizarea retelei scolare in comuna Provitade Sus pentru anul 2018-2019  

HOTARARE NR. 70 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială şi demararea procedurilor în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale
HOTARARE NR. 69 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARE NR. 68 privind rectificarea bugetului local al comunei Provita de Sus pentru anul 2017
HOTARARE NR. 67 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Provita de Sus, pentru anul 2018
HOTARARE NR. 66 privind aprobarea execuţiei bugetare, pe sectijuniie de funcţionare si de dezvoltare ale bugetului local al comunei Provita de Sus, pentru trimestrul patru al anului 2017
HOTARARE NR. 65 privind aprobarea prelungiri unui contract de inchiriere
HOTARARE NR. 64 privind aprobarea decontarii cheltuielilor, pentru lunile octombrie si noiembrie 2017, aferente navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala „Mitropolit Pimen Georgescu” din comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 43 privind asocierea comnnei Provita de sus cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivelor de interes public „Reparatii pod metalic Valea Poieni ” si „Reparatii drum comunal Provita de Sus ,zona Anini”
HOTARARE NR. 42 privind concesiunea unui teren in suprafata, de 38034 m.p. apatinand domeniului privat al comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 41 privind reorganizarea Serviciulu· Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comun Provita de Sus
HOTARARE NR. 40 privind aprobarea „Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Provita de Sus”
HOTARARE NR. 39 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea populatiei canine de pe teritoriul comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 38 privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handica grav pe semestrul I al anului 2017
HOTARARE NR. 37 privind Raportul anual al Primarului privind starea economico-sociala a comunei Provita de Sus, in anul 2016
HOTARARE NR. 36 privind modificarea Anexei 77 – „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Provita de Sus”, Insusita prin HCL nr. 13/1999 si aprobata prin HG nr. 1359/2001
HOTARARE NR. 35 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistiv pentru documentele create de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Provita de Sus
HOTARARE NR. 34 privind insusirea Raportului de activitate al viceprimarului comunei Provita de Sus, pe anul 2016, precum si obiectivele propuse pentru anul 2017
HOTARARE NR. 33 privind dezmembrarea unui teren apartinad domeniului privat al cornunei Provita de Sus in trei loturi
HOTARARE NR. 32 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 16 m.p. situat in incinta cladirii fostei Primari , apartinand domaniului public al comunei.
HOTARARE NR. 31 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru luna mai 2017
HOTARARE NR. 30 privind aprobarii rectificarii bugetului local pe anul2017 comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 29 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comuna Provita de Sus la data de 30.06.2017
HOTARARE NR. 28 privind reincadrarea personalului salarizat din fonduri publice in comuna Provita de Sus incepand cu 1 iulie 2017
HOTARARE NR. 27 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 si estimarii 2018 – 2020, comuna Provita de Sus
HOTARARE NR. 26 privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 1667/23.07.2007  prin act aditional
HOTARARE NR. 25  privind rezilierea Contrctului de concesiune nr. 1199/10.05.2010
HOTARARE NR. 24 privind rezilierea Contrctului de concesiune nr.770/07.03.2011
HOTARARE NR. 23 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4317/20.12.2010
HOTARARE NR. 22 privind rezilierea contractului de comodat nr.75/13.10.2010
HOTARARE NR. 21 Privind aprobarea schitelor ce contin planul de amplasament „Lot scolar” cu suprafata 3840 mp facan parte integrata din Hotararea Nr. 19/1991 privind insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei